Företagets miljöledningssystem är uppbyggt av Plåtslageriernas Riksförbund
enligt SS-EN ISO 14001 och följer denna i tillämpliga delar för att miljösäkra
en entreprenad.

Miljöpolicy
PeMi Ventilation & Montage AB har antagit följande miljöpolicy:

PeMi Ventilation & Montage AB skall ägna sig åt ett aktivt miljöarbete för att
kontinuerligt minska företagets miljöbelastning och därför kunna bedriva en
verksamhet som är både ekologiskt hållbar och långsiktigt lönsam.

Vi skall efter bästa förmåga följa gällande miljölagstiftning och myndigheters
krav samt vara lyhörda för våra kunders krav och önskemål när vårt miljöarbete
utformas.

Vi skall föra en dialog med våra kunder, leverantörer och transportörer för att
kunna påverka i största möjliga mån.

Under olika omgångar – för att hålla sig uppdaterad, skall vi utbilda/stämma av
hela företaget ur miljösynpunkt.

Vid nyanställningar skall vi självklart ge våra nya medarbetare förutsättningar
att arbeta med och säkerställa företagets miljöarbete för att PeMi skall kunna
fortsätta att förstärka sitt arbete som ett miljöanpassat företag.

Kontakta oss om ni önskar mer utförlig information om vårt miljöarbete.